ការធ្វើតេស្ត ODOT CN-8033 ជាមួយ TwinCAT3

ការធ្វើតេស្ត CN-8032-L ជាមួយ S7-1200 នៅក្នុងវិបផតថល TIA

សាកល្បង ODOT CN-8032-L profiNET IO ជាមួយ codesys PLC

សូមមើល ODOT EtherCAT IO CN-8033 ភ្ជាប់ជាមួយ Codesys

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីបង្កប់ ODOT IO

ODOT CN-8033 EtherCAT IO ភ្ជាប់ជាមួយ Omron NX1P2

ODOT CN-8034 ម៉ូឌុល EtherNet/IP IO ភ្ជាប់ជាមួយ Codesys

ProfiNet IO នៃ Odot CN-8032-L ភ្ជាប់ជាមួយ Siemens S7-300

CN-8034 EtherNet/IP IO របស់ ODOT ជាមួយ Omron NX1P2

ម៉ូឌុល ODOT EtherNET/IP IO នៃ CN-8034 ភ្ជាប់ Delta PLC