ក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនង Modbus-RTU

  • BN-8011: Modbus-RTU COMM Board លេខកូដ៖ MR

    BN-8011: Modbus-RTU COMM Board លេខកូដ៖ MR

    អាដាប់ទ័របណ្តាញ BN-8011 Modbus-RTU គាំទ្រការទំនាក់ទំនង Modbus-RTU ស្តង់ដារ

    01/02/03/04/05/06/15/16/23 លេខកូដមុខងារ។

    ឧបករណ៍នេះអាចត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពទំនាក់ទំនងម៉ូឌុល IO ក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែង។