ក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនង Profinet

 • BN-8032-L: Profinet COMM Board, Code: PL, មិនគាំទ្រ MRP, គ្មាន IRT

  BN-8032-L: Profinet COMM Board, Code: PL, មិនគាំទ្រ MRP, គ្មាន IRT

  ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល BN-8032 Profinet COMM គាំទ្រការទំនាក់ទំនងឧបករណ៍ Profinet IO ស្តង់ដារ។

  បន្ទះ COMM គាំទ្រការបញ្ចូលអតិបរមានៃ 1440 បៃ, ទិន្នផលអតិបរមានៃ 1440 បៃ;

  ចំនួននៃម៉ូឌុល IO ដែលបានពង្រីកដែលវាគាំទ្រគឺ 2 ឬ 4 ។

  BOXIO B32 គាំទ្ររន្ធ IO 2

  BOXIO B64 គាំទ្ររន្ធ IO 2

  ភាពខុសគ្នាជាមួយ BN-8032 គឺគ្មានការគាំទ្រ MRP ដោយគ្មាន IRT